Záleží mi na Novom Meste, PRETO PODPORUJEM ZMENU:

ROZUMNÁ VÝSTAVBA
Pripravíme a schválime kvalitné územné plány zón a dopravné štúdie, ktoré nám umožnia lepšie obhajovať verejný záujem.

LEPŠIA DOPRAVA
Zavedieme rezidenčnú parkovaciu politiku, začneme so systematickým odstraňovaním bariér na chodníkoch a realizáciou bezpečných cyklotrás.

UDRŽIAVANÁ ZELEŇ
Dokončíme pasportizáciu stromov, pripravíme koncepciu rozvoja zelene na území mestskej časti a zavedieme pravidelnú starostlivosť o stromy.

KVALITNÁ SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ
Vybudujeme Centrum včasnej intervencie na pomoc pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením na Makovického ulici, zriadime domov pre seniorov, posilníme domácu opatrovateľskú službu.